Download hier het Huishoudelijk reglement
versie: 16 Juni 2024

Versie 2024

STICHTING VOLKSTUINEN LEVENSLUST MAARSSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 Artikel 1: Aanmelding

 Als huurder komt iedereen in aanmerking die geen andere tuin in eigendom, huur of gebruik heeft (of daar moet vertrekken). Inwoners van Maarssen hebben te allen tijde voorkeur bij toewijzing van een tuin. Hij/zij die voor huur in aanmerking wenst te komen, dient daartoe bij het secretariaat schriftelijk een verzoek te dienen. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- te betalen bij het aanvaarden van de tuin.

 Artikel 2: Huurperiode

 De huur wordt aangegaan voor de periode van één kalenderjaar, ingaande 1 januari en vervolgens teken male van rechtswege voor één jaar verlengd, tenzij een der partijen de huur schriftelijk opzegt met inachtneming van een termijn van drie maanden. Indien de huur wordt aangegaan in het lopende jaar, wordt de huur naar rato berekend.

 Artikel 3: Huur

 Elke huurder betaalt bij aanvaarding van het gehuurde een waarborgsom van € 250. Dit is incl. de eerste sleutel. Extra sleutels kosten € 20,- per sleutel. Bij verlies moet men dan de thans geldende prijs betalen de huurprijs moet telken male vóór 1 januari bij vooruitbetaling worden voldaan op IBAN NL89 INGB 0002 5056 74 ten name van “Stichting Volkstuinen Levenslust Maarssen’’. De huur bedraagt op het ogenblik € 0,30 per m2. Bij niet of niet tijdige betaling van de huur zal de overeenkomst worden geacht van rechtswege te zijn ontbonden zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist. Het bestuur behoudt zich het recht voor zowel de huurprijs als de hoogte van de waarborgsom te herzien wanneer zij dat nodig acht. In geval van toepassing, zal drie maanden voor afloop van het lopende kalenderjaar, hiervan mededeling worden gedaan aan de huurders.

 Onderverhuur van het verhuurde of een gedeelte daarvan is niet toegestaan.

 Het is de huurder niet toegestaan om zijn tuin aan een ander te verhuren. Indien huurder wegens omstandigheden niet in staat is zijn tuin op een juiste wijze te onderhouden, dient huurder in overleg met het bestuur te treden, om hiervoor een passende oplossing te vinden.

 Artikel 4: Proefjaar

 Het eerste jaar is een proefjaar (12 maanden). In dit jaar is het niet toegestaan gebouwen of getimmerten te plaatsen hoger dan 150 cm. In sommige, door het bestuur te onderkennen gevallen, kan hiervan worden afgeweken zodat binnen de gestelde termijn al toestemming voor de bouw van een tuinhuisje kan worden geven. Als na 9 maanden van het proefjaar blijkt dat het gehuurde goed is onderhouden kan een bouwaanvraag voor een opstal schriftelijk bij het secretariaat worden ingediend.

De bouw moet geschieden overeenkomstig de hiervoor, door het bestuur, verleende vergunning. Naast toestemming van het bestuur, dient er een vergunning bij de gemeente Stichtse Vecht te worden aangevraagd. Huisjes, kasje en schuren bebouwen op max 25% van de oppervlakte en in de kleur groen.

 Artikel 5: Gebruik

 De huurder is verplicht zijn perceel uitsluitend als volkstuin te gebruiken. Hij/zij is tot onderhoud van zowel de tuin als de opstallen verplicht.

 Artikel 6: Verbouwing gewassen/bestrijding

 De huurder is vrij in de keuze van de te verbouwen gewassen. Voorschriften door de overheid terzake opgelegd dienen uiteraard te worden nageleefd. De huurder mag maximaal op 1/3 gedeelte van de grond aardappelen verbouwen. Hierbij dient wisselbouw te worden toegepast uithoofde van voorschriften van overheidswege. Bij ontdekking van de aanwezigheid van de coloradokever dient huurder direct daarvan melding te doen bij het bestuur. Bespuitingen mogen alleen worden toegepast met milieuvriendelijke en wettelijk goedgekeurde bestrijdingsmiddelen. Tussen 1 mei en 1 november mag er helemaal niet gespoten worden.

 Artikel 7: Bewerking

 Behalve wat betreft het frezen en/of spitten, dienen de overige bewerkingen door de huurder en/of zijn familie te worden uitgevoerd. Er is een verbod voor het vervoer van stalmest en de opslag daarvan voor de periode van 1 mei tot 1 november. Vóór 1 mei moet het land zijn gespit dan wel gefreesd.

 Artikel 8: Paden

 De huurder is verplicht de paden, grenzend aan zijn perceel, goed begaanbaar en vrij van onkruid te houden. Fietsen e.d. moeten zodanig worden geplaatst dat zij geen hinder voor anderen opleveren. Wanneer het berijden van de paden nodig is voor laden en/of lossen is dit toegestaan mits het voertuig zo spoedig mogelijk weer wordt verwijderd.

 Artikel 9: Water en sloten

 De huurder is verplicht zo nodig zijn perceel door middel van een drainagesysteem zo te onderhouden, dat geen water op het gehuurde blijft staan. De aan te leggen drainage moet afwateren in de sloot en wordt aangelegd in overleg met aangrenzende medehuurder. De huurder is verplicht de sloten, voor zover grenzend aan zijn perceel, schoon te houden zodanig dat de stroming van het water geen belemmering ondervindt. Bij het niet naleven worden de kosten van het onderhoud door derden, bij de huurder in rekening gebracht. De huurder is verplicht overpad te verlenen aan zijn/haar buren (de volkstuinhuurder) om water te kunnen pakken. Het overpad(max60cm) hoeft niet persé door het midden aangelegd te zijn. De schouw van de sloten vindt plaats omstreeks 1 mei en 1 oktober van ieder jaar. Verbindingen over sloten mogen onder geen voorwaarden worden aangelegd. Het is niet toegestaan om zich over de sloten te begeven op het terrein van het Plassen schap en/of het terrein van anderen. Vlonders mogen alleen inpandig worden aangelegd.

 Artikel 10: Verblijf op de tuinen

 Het is de huurder niet toegestaan in de dagverblijven te overnachten, daarin feesten te organiseren noch toestemming voor gebruik daarvan aan derden te verlenen. Een huurder zal geen radio of andere muziekinstrumenten zodanig mogen laten spelen dat deze geluidshinder c.q. overlast veroorzaken, Naaktrecreatie is niet toegestaan en of aanstotende kleding te dragen. Het gebruik van alcoholische dranken en of een Barbecue of verbranding  waar rook vrijkomt mag geen overlast veroorzaken. Het is verboden dieren op de tuin te houden. Honden zijn toegestaan mits zij geen overlast bezorgen en uitsluitend op de tuin van de huurder verblijven. Derden mogen uitsluitend in gezelschap van een huurder op het tuincomplex verblijven. Voor door hen aangebrachte schade is alleen de huurder aansprakelijk te stellen. Het complex is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, met uitzondering met toestemming van het bestuur

 Artikel 11: Sleutel

 Op de complexen ontvangt iedere huurder tegen betaling een sleutel(s) van het toegangshek. Het bedrag wordt terugbetaald bij inlevering van de sleutel(s), na het beëindigen van het huurcontract.

 Artikel 12: Verhuizing

 Huurder dient bij wijziging van adres, telefoonnummer of mailadres, de secretaris hiervan schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van de oude en de nieuwe gegevens. In geval een huurder verhuist (naar een woonplaats buiten Maarssen) kan, in overleg met het bestuur, de tuin worden aangehouden.

 Artikel 13: Afval

 Het is de huurder niet toegestaan afval, van welke aard ook, te deponeren op de paden, in de sloot of gronden bij anderen in gebruik, bij constatering word de huur overeenkomst volgens artikel 2 niet meer verlengd. Verbranding van afval is van overheidswege verboden. Verteerbaar afval behoort te worden gedeponeerd in de compostbak en mag niet worden gedeponeerd op de weg en/of parkeerplaats van de Maarsseveense Plassen. Composthopen dienen door een omheining aan het oog te worden onttrokken en deze mogen niet aan de paden gelegen zijn.

 Artikel 14: Algemene bepalingen

 Het nummer van de tuin dient duidelijk zichtbaar te zijn vanaf het pad. Schuttingen of andere omheiningen rond het gehuurde mogen niet hoger zijn dan 180 cm. Grenspalen mogen niet worden verwijderd noch worden verplaatst. Nieuw aan te leggen heggen, struiken of planten mogen niet binnen een afstand van 50 cm van de aangrenzende tuin en paden worden aangebracht. Overhangende takken moeten op tijd worden verwijderd. Per omgaande geldt de regel dat er slechts laagstam fruitbomen mogen worden geplant.

 Artikel 15: Toegang

 De huurder is verplicht aan het bestuur van de stichting en/of leden van de Parochiële Caritas Instelling de toegang tot het gehuurde te verlenen, opdat deze zich ervan kunnen vergewissen dat door de huurder alle voorschriften uit dit reglement worden nagekomen.

 Artikel 16: Schade

 De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die door de huurder of derde wordt geleden. Schade veroorzaakt door de huurder of personen die zich van zijn/haar”entwege op het gehuurde bevinden, aan paden en/of bermen komen voor rekening van de huurder.

 Artikel 17: Voorwaarden

 Iedere huurder is verplicht de voorwaarden van dit reglement strikt na te leven. Overtreding wordt beschouwd als wanprestatie en kan tot onmiddellijke ontbinding van het huurcontract leiden.

 Artikel 18: Beëindiging overeenkomst

 Indien een huurder tussentijds het gebruik van het gehuurde wenst te beëindigen dient hij/ zij daarvan zo spoedig mogelijk hiervan mededeling te doen aan het bestuur. In dat geval zal geen terugbetaling plaatsvinden van reeds betaalde huurgelden. Bij voorgenomen beëindiging van de huurovereenkomst, kan de huurder/erfgenaam de secretaris informeren dat de op het gehuurde aanwezigen opstallen en/of getimmerten, beplanting enz. aan de volgende huurder verkocht kunnen worden. De opvolgende huurder zal wel de instemming moeten hebben van het bestuur. Het bestuur zal slechts bemiddeling verlenen bij het vaststellen van de overnameprijs, wanneer daarvoor een verzoek komt van beide partijen. Behalve in het geval van overeenstemming van overname van de opstallen en/of getimmerten is de vertrekkende huurder/erfgenaam verplicht alle opstallen enz. te verwijderen. Mocht dit niet voor de door het bestuur gestelde datum het geval zijn, dan wordt aangenomen dat de huurder opdracht heeft gegeven om dit door derden te laten doen en de eventuele kosten hiervan door hem/haar of erfgenaam worden betaald. Het bestuur dient hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. De huurovereenkomst zal na 3 waarschuwingen worden beëindigd, artikel 2 zal dan worden toegepast.

 Artikel 19: Algemeen

Vanaf 2 maart 2024 is het niet meer toegestaan om mest, compost, boomschors op het pad te storten op Complex 2 en 3.Er mag geen tractor of vrachtwagen meer op het complex storten. Ter voorkoming dat het pad wordt vervuild en dat er weer schade aan het toegangshek word toegebracht. Er mag alleen buiten het hek gestort worden.

 Er vinden 4 x per jaar tuin controles plaats.

 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 Aldus vastgesteld op 16 Juni 2024

 Hiermee komen alle voorgaande reglementen te vervallen.

vorige versies:
Oktober 2016
Maart 2023
September 2023
December 2023
Maart 2024